หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี หลักสูตร การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ สัมฤทธิ์ผลใน 4 วัน (AP100)


รายละเอียด


ภาคความรู้พื้นฐาน:  • ตลาดอสังหาริมทรัพย์กับการประเมินค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน
  ภาพรวมของภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่กระทบต่อ การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ

 • การรังวัดตรวจสอบหาตำแหน่งที่ดิน

 • การอ่าน - เขียนแบบแปลนอาคารเบื้องต้น
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านและการเขียนแบบแปลนอาคารประเภทต่าง ๆ และข้อสังเกตจากวิศวกรที่เชี่ยวชาญการตรวจสอบอาคาร


ภาคทฤษฎี:  • หลักแห่งมูลค่าทรัพย์สินในเชิงสากล
  มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร นิยามมูลค่าทรัพย์สิน ว่าด้วยทุน ราคาและมูลค่าตามมาตรฐานสากล หลัก 11 ประการในการกำหนดมูลค่า มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน

 • กระบวนการประเมิน 1: วิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน

 • กระบวนการประเมิน 2: การเปรียบเทียบตลาด

 • กระบวนการประเมิน 3: การแปลงรายได้เป็นมูลค่า

 • กระบวนการประเมิน 4: การทดสอบสมมติฐาน
  หรือHypothetical Analysis/residual Approach ใช้พิสูจน์ราคาได้ชัดเจนที่สุดทางหนึ่ง แม้ในกรณีที่ไม่มีการซื้อขาย


ภาคทักษะ:  • เทคนิคชั้นสูง:CAMA-AVM
  หลักการ CAMA กับการประเมินเพื่อเวนคืน Computer-assisted mass appraisal แบบจำลองทางสถิติ เพื่อการประเมินและการเวนคืน มีผลกระทบต่อมูลค่าตรวจสอบอย่างไร

 • แนวทางการวิเคราะห์ตลาดอสังหาริมทรัพย์
  วัฏจักรอสังหาริมทรัพย์คืออะไรจะให้ความสำคัญกับตลาดรวมตลาดเฉพาะพื้นที่เฉพาะส่วนและทรัพย์สินของเราอย่างไร

 • กรณีตัวอย่างภาคพิสดาร จากการประเมินจริง

 • การเขียน - การอ่านรายงานประเมินค่าทรัพย์สิน


ภาคปฏิบัติ:  • การทดลองประเมินจริงภาคสนาม

 • เสนอรายงานผลการทดลองประเมินจริงภาคสนาม


หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกของโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่เปิดการสอนรุ่นแรกตั้งแต่ปี 2538 มีผู้สำเร็จการอบรมแล้วกว่า 2,500 ท่าน ทั้งจาก หน่วยราชการ และภาคเอกชน การอบรมนี้ใช้ความรู้มาตรฐาน ประเมินค่าทรัพย์สินระดับ สากลจาก Lincoln Institute of Land Policy ผนวกกับประสบการณ์จริงในประเทศไทย ซึ่งผู้สอนได้ดำเนินการสำรวจ และประเมินค่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นับล้านชิ้นทั่วประเทศ


** ผู้บรรยายรุ่นนี้กำลังอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ
หลักสูตรและเนื้อหาวิชาสงวนสิทธิ์สำหรับจัดอบรมโดย โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยเท่านั้น


#อสังหาฯ #อสังหาริมทรัพย์ #ประเมินค่า #วิเคราะห์มูลค่า #เปรียบเทียบตลาด #แปลงรายได้เป็นมูลค่า #ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ #ตลาดอสังหาริมทรัพย์ #ประเมินค่าทรัพย์สิน

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top