RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ความรู้ / การศึกษา / เทคโนโลยี RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)
RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการอสังหาริมทรัพย์(CF)

หลักสูตร Project Feasibility Study นี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม ความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ และผู้เกี่ยวข้องควรสามารถคำนวณได้เองใน เบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อทราบมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ และศึกษากฎความสามารถสร้างรายได้ของทรัพย์สินเป็นมูลค่าของทรัพย์สิน เพื่อกำหนดมูลค่าที่ควรซื้อของที่ดิน หรือโครงการดังกล่าว การอบรมเป็นการฝึกปฏิบัติจริงด้วยกรณีศึกษาจากตัวอย่างหลากหลายประเภท อสังหาริมทรัพย์ การกำหนดค่า I R IRR NPV และฝึกลงข้อมูลใน Program Cash Flow บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการศึกษาปัจจัยสำคัญ ทางการเงินที่เป็นผลต่อมูลค่าที่แตกต่าง ของโครงการแต่ละประเภท

กลุ่มผู้สนใจ:

เจ้าของ, ผู้บริหาร โครงการ, ฝ่ายสินเชื่อสถาบันการเงิน, ผู้บริการจัดการด้านการเงิน, Business Development

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม: ต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

หัวข้อการอบรม:

·         ภาวการณ์อสังหาริมทรัพย์ กับความจำเป็นในการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน: ผลกระทบด้านการกำหนดราคา ระยะเวลาการขายของสินค้าในทำเลประเภทที่แตกต่างกัน

·         ความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน: การคิดอัตราผลตอบแทน (Capitalization Rate) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discount Rate)

·         การวิเคราะห์การลงทุน: วิธีคิด Net Present Value (NPV) และ IRRโดยการกำหนดสมมุติฐานต่างๆ และวิเคราะห์ผลตอบแทน ศัพท์ทางการเงิน / สัดส่วน Ratio สำคัญ ๆ / ความหมาย

·         กรณีศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel: ที่มาและการใช้สูตรในโปรแกรมเอ็กเซล เพื่อช่วยในการทำงบกระแสเงินสด และการวิเคราะห์ทางการเงิน

·         แนวคิดการประเมินโครงการทางการเงิน กรณีศึกษาโครงการพาณิชยกรรม ขาย (Free Hold) และฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา

·         การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะสั้น: บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม

·         การฝึกปฏิบัติการทำ Cash Flow โครงการระยะยาว: หอพัก อะพาร์ตเม้นต์

·         การวิเคราะห์ต้นทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์

·         ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่องบกระแสเงินสดของโครงการอสังหาริมทรัพย์

·         แกะรอยงบกระแสเงินสด โดยนักวิเคราะห์ทางการเงิน

·         องค์ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในภาวการณ์ปัจจุบัน:

·         การพิจารณาความเป็นไปได้ทางการเงินของสถาบันการเงิน: หลักการ/ทฤษฎีการให้สินเชื่อโครงการอสังหาฯ โอกาสด้านแหล่งทุน แนวทางการร่วมทุนของสถาบันการเงิน ฯลฯ

 

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่: www.trebs.ac.th/re121

หากที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่:Line ID : @trebs1 (มี @ ด้วยนะครับ) หรือ โทร02.295.2294 ต่อ 114

 

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top