คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 และรายละเอียดวิชาสอบ

ชื่อตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

จะทำหน้าที่เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ซึ่งจะมีปฎิทินการทำงานอย่างชัดเจน เช่น ไม่ว่าจะเป็นการ ลงพื้นที่ประชาคมจัดทำแผน ทำแผนพัฒนาเทศบาล ทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เป็นต้น
จะต้องประสานการทำงานกับ "นายกฯ / ปลัด / หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการทุกกอง / สมาชิกสภา / กรรมการชุมชน"

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน รัฐศาสตร์ วิจัยทางสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รายละเอียดวิชาที่จะดำเนินการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
3. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548
8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
ดูเพิ่มเติม
Back to Top