โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 อย่าง

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 อย่าง

โอวาทของพระพุทธเจ้า 3 อย่าง


   ข้อความ นับตั้งแต่พระพุทธเจ้ารู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงตั้งพระทัยที่จะบำเพ็ญประโยชน์ โดยเสด็จจาริกไปสั่งสอนพุทธบริษัททุกหมู่เหล่า ในสถานที่ต่างๆเริ่มด้วยแสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตราบเท่าเสด็จดับขันธปรินิพพานตลอดระยะเวลา 45 พรรษานั้น ทรงแสดงพระธรรมเทศนาจำนวนมาก แต่หากจะประมวลลงได้แก่ "แก่นของพระพุทธศาสนา" คือ โอวาทปาติโมกข์ 3
1. การไม่ทำบาปทุจริต คือไม่ประพฤติชั่วด้วย กาย วาจา ใจ (สพฺพปาปสฺส อกรณํ)
2. การประกอบสุจริต คือ ประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ (กุสลสฺสูปสมฺปทา)
3. การอบรมจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลส (สจิตฺตปริโยทปนํ)

http://www.thumma.cjb.net/

โดย :  จิตสงบ  | email :   | แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top