Forget password
โฆษณา

ลักษณะของข้อสอบระดับปริญญาตรีในการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2555

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2555  อ่าน 17149  ครั้ง
ในการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1/2555 มีทั้งหมด 419 ชุดวิชา ข้อสอบมี 3 ลักษณะ คือ 
ลักษณะที่ 1  ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบทั้งฉบับ จำนวน 376 ชุดวิชา 

ลักษณะที่ 2  ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบส่วนหนึ่ง และอัตนัยอีกส่วนหนึ่ง จำนวน 42 ชุดวิชา

ลักษณะที่ 3  ข้อสอบอัตนัยทั้งฉบับ จำนวน 1 ชุดวิชา (ชุด 55311) ดังมีรายชื่อชุดวิชาต่อไปนี้ 

ลำดับที่

รหัส

ชื่อชุดวิชา

จำนวนข้อสอบ

ปรนัย (ข้อ)

อัตนัย  (ข้อ)

1

10161

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

75

3

2

10163

ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

80

2

3

15206

ภาษาเพื่อการสื่อสาร

80

2

4

15307

กฎหมายและจริยธรรมด้านนิเทศศาสตร์

60

3

5

16338

การข่าวเบื้องต้น

90

2

6

16440

การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์

90

2

7

22412

ภาษาไทย 5: การอ่านสำหรับครู

90

1

8

22413

ภาษาไทย 6: การเขียนสำหรับครู

40

3

9

27104

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา

90

2

10

32204

การบัญชีขั้นต้น

60

3

11

32205

การบัญชีขั้นกลาง 2

60

3

12

32207

การบัญชีขั้นกลาง 1 และระบบสารสนเทศทางการบัญชี

60

3

13

32208

การบัญชีขั้นกลาง 2 รายงานการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน

60

3

14

32209

การบัญชีขั้นต้นและหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ

60

2

15

32311

การบัญชีต้นทุน 1 และการบัญชีต้นทุน 2

60

3

16

32314

การบัญชีขั้นสูง 1 และการบัญชีขั้นสูง 2

50

3

17

32447

การภาษีอากร 2 และการวางแผนภาษีอากร

75

2

18

41211

กฎหมายแพ่ง 1: บุคคล นิติกรรม สัญญา

60

3

19

41212

กฎหมายแพ่ง 2: หนี้ ละเมิด

60

3

20

41231

กฎหมายอาญา 1: ภาคบทบัญญัติทั่วไป

60

3

21

41232

กฎหมายอาญา 2: ภาคความผิด

60

3

22

41311

กฎหมายแพ่ง 3: ครอบครัว มรดก

60

3

23

41321

กฎหมายพาณิชย์ 1: ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

60

3

24

41322

กฎหมายพาณิชย์ 2: ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทนประกันภัย

60

3

25

41341

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1: หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง

60

3

26

41342

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 2: วิธีพิจารณาความแพ่งและกฎหมายล้มละลาย

60

3

27

41343

กฎหมายวิธีสบัญญัติ 3: วิธีพิจารณาความอาญา

60

3

28

41421

กฎหมายภาษีอากร 1: ภาษีเงินได้

60

3

29

41451

กฎหมายระหว่างประเทศ

60

3

30

54104

สุขศาสตร์อุตสาหกรรมพื้นฐาน

90

1

31

55311

การฝึกปฏิบัติเวชกรรมและนวดแผนไทย

-

5

32

60323

เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์

60

2

33

70201

คหกรรมศาสตร์กับการพัฒนาชุมชน

90

1

34

80101

ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย

90

1

35

80203

ปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย

90

1

36

80309

ปัญหาการเมืองไทยปัจจุบัน

90

1

37

81310

ปรัชญาการเมือง

90

1

38

81311

หลักและวิธีการศึกษาทางรัฐศาสตร์

90

1

39

81314

หลักเบื้องต้นของการวิจัยทางรัฐศาสตร์

90

1

40

82323

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

90

1

41

82422

มหาอำนาจกับการเมืองโลก

90

1

42

82423

การเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

90

1

43

14318

หลักการแปลภาษาอังกฤษ

50

2
ข้อมูลที่ถูกโพส บนหน้าเว็บ http://www.fwdder.com เกิดขึ้นจากการ เผยแพร่โดยสาธารณชน และได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง ถ้าหากท่านพบเห็นข้อมูลใดๆ ที่ ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการ เก็บข้อมูลและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทันที ขอขอบพระคุณ
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
by: Yimwankrub
0 ความเห็น / 831 คนอ่าน
ส่งต่อ : วันที่ 2 ต.ค 2555 เวลา 11:20:38

Tags:


X

เหตุผล:

Yimwankrub