ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
'ลิง

 ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   
   


ผอ. 

นาย 
 


                                      Fw: ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม        
                                                                         
                                                                         

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2488 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่ออายุ 6 ขวบ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เดินทางกลับ
ประเทศไทยโดยทางเรือ จากนั้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เดินทางไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ และได้พบกับนายสินธู
ศรสงคราม ซึ่งรับราชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบิร์น ได้รับพระราชทานสมรสกับ
นายสินธู ศรสงคราม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 มีบุตรชาย 1 คน คือ ร้อยโทจิทัศ ศร
สงคราม

ปัจจุบันคุณสินธู ศรสงคราม อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ เกษียณอายุราชการ และเป็นเจ้าของ
ตลาดบองมาเช่ ย่านประชาชื่น

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็นท่านผู้หญิง เมื่อวัน
ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ . 2529

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เป็นพระราชนัดดาที่ใกล้ชิดกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มากที่สุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่ง ถึง
วันที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวรรคต ความตอนหนึ่งว่า

".........เมื่อสวรรคตก็ดีใจอยู่อย่างที่ลูกของท่านทั้งสองคนอยู่ด้วย จับพระหัตถ์อยู่ และหลานที่ท่าน
รักที่สุดเพราะท่านเลี้ยงมาก็จับพระหัตถ์ทั้งสามคน...... "

นอกจากนั้น ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขุดเรือใบฝีพระหัตถ์จำนวนมาก ทรงสร้างได้แนบ
เนียนน่าพิศวง ตามรูปร่างอย่างแบบเรือใบแข่งเพรียวลมด้วยการย่อส่วนสัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชา
เรือใบที่สำเร็จขึ้นโดยฝีพระหัตถ์เหล่านี้ มีอยู่ลำหนึ่งซึ่งโปรดกว่า ลำอื่น พระราชทานชื่อว่า
"ทัศนาวลัย" อันเป็นชื่อของพระภาติยะ ซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
และพระราชทานเป็นพระปรมาภิไธย "ภ.อ." ติดที่เรือใบด้วย

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ดังนี้

จตุตถจุลจอมเกล้า ๒๕๑๘
ตติยจุลจอมเกล้า ๒๕๒๐
ทุติยจุลจอมเกล้า ๒๕๒๖
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๒๕๒๙

      สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงฉายพร้อมท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา

                สมเด็จพระพี่นางฯและท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

         สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากับพระธิดาที่สวิตเซอร์แลนด์
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
avatar สามัคคี
สามัคคี  บอกว่า:

รักและเคารพจนชั่วชีวิต

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 15:03:04
avatar สามัคคี
สามัคคี  บอกว่า:

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 15:05:07
avatar อภิชาติ
อภิชาติ  บอกว่า:

เคารพตราบชั่วชวิต

Post at: วันที่ 15 ธ.ค 2551 เวลา 08:24:27
ZirZaaBaBor  บอกว่า:

เราทุกคนจะยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเอกลักณ์ของความเป็นไทยแผ่นดินนี้ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราสร้างมาเราต้องรักษาด้วยชีวิต เราพร้อมที่จะสร้างสังคมให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่ในระเบียบวินัย อย่างเคร่งครัด ตลอดไป คุณธรรม 5 ประการที่เราควรปฏิบัติเป็นประจำ

1.เราต้องพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2.เราต้องประหยัดและอดออม
3.เราต้องมีระเบียบวินัยและเคารพกฏหมาย
4.เราต้องปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5.เราต้องมีความรักชาติศาสน์กษัตริย์

ขอพระองค์สถิตย์อยู่ในใจคนไทยทั้งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ

Post at: วันที่ 20 เม.ย 2553 เวลา 23:11:26
Back to Top
Shout Box