ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม
'ลิง

 ?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

   
   


ผอ. 

นาย 
 


                                      Fw: ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม        
                                                                         
                                                                         

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาพระองค์เดียวในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ และพันเอกอร่าม รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เกิดเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2488 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เมื่ออายุ 6 ขวบ ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เดินทางกลับ
ประเทศไทยโดยทางเรือ จากนั้นได้ศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแตร์เดอี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ เดินทางไปศึกษาต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ และได้พบกับนายสินธู
ศรสงคราม ซึ่งรับราชการอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบิร์น ได้รับพระราชทานสมรสกับ
นายสินธู ศรสงคราม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516 มีบุตรชาย 1 คน คือ ร้อยโทจิทัศ ศร
สงคราม

ปัจจุบันคุณสินธู ศรสงคราม อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ เกษียณอายุราชการ และเป็นเจ้าของ
ตลาดบองมาเช่ ย่านประชาชื่น

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เคยเป็นอาจารย์สอนหนังสืออยู่ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ เป็นท่านผู้หญิง เมื่อวัน
ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ . 2529

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เป็นพระราชนัดดาที่ใกล้ชิดกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
มากที่สุด เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชกระแสรับสั่ง ถึง
วันที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สวรรคต ความตอนหนึ่งว่า

".........เมื่อสวรรคตก็ดีใจอยู่อย่างที่ลูกของท่านทั้งสองคนอยู่ด้วย จับพระหัตถ์อยู่ และหลานที่ท่าน
รักที่สุดเพราะท่านเลี้ยงมาก็จับพระหัตถ์ทั้งสามคน...... "

นอกจากนั้น ครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขุดเรือใบฝีพระหัตถ์จำนวนมาก ทรงสร้างได้แนบ
เนียนน่าพิศวง ตามรูปร่างอย่างแบบเรือใบแข่งเพรียวลมด้วยการย่อส่วนสัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชา
เรือใบที่สำเร็จขึ้นโดยฝีพระหัตถ์เหล่านี้ มีอยู่ลำหนึ่งซึ่งโปรดกว่า ลำอื่น พระราชทานชื่อว่า
"ทัศนาวลัย" อันเป็นชื่อของพระภาติยะ ซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
และพระราชทานเป็นพระปรมาภิไธย "ภ.อ." ติดที่เรือใบด้วย

ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ดังนี้

จตุตถจุลจอมเกล้า ๒๕๑๘
ตติยจุลจอมเกล้า ๒๕๒๐
ทุติยจุลจอมเกล้า ๒๕๒๖
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ๒๕๒๙

      สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงฉายพร้อมท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระธิดา

                สมเด็จพระพี่นางฯและท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม

         สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากับพระธิดาที่สวิตเซอร์แลนด์
แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
avatar สามัคคี
สามัคคี  บอกว่า:

รักและเคารพจนชั่วชีวิต

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 15:03:04
avatar สามัคคี
สามัคคี  บอกว่า:

Post at: วันที่ 17 พ.ย 2551 เวลา 15:05:07
avatar อภิชาติ
อภิชาติ  บอกว่า:

เคารพตราบชั่วชวิต

Post at: วันที่ 15 ธ.ค 2551 เวลา 08:24:27
ZirZaaBaBor  บอกว่า:

เราทุกคนจะยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และเอกลักณ์ของความเป็นไทยแผ่นดินนี้ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราสร้างมาเราต้องรักษาด้วยชีวิต เราพร้อมที่จะสร้างสังคมให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่ในระเบียบวินัย อย่างเคร่งครัด ตลอดไป คุณธรรม 5 ประการที่เราควรปฏิบัติเป็นประจำ

1.เราต้องพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2.เราต้องประหยัดและอดออม
3.เราต้องมีระเบียบวินัยและเคารพกฏหมาย
4.เราต้องปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา
5.เราต้องมีความรักชาติศาสน์กษัตริย์

ขอพระองค์สถิตย์อยู่ในใจคนไทยทั้งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ฯ

Post at: วันที่ 20 เม.ย 2553 เวลา 23:11:26
Back to Top