Forget password
โฆษณา

เครื่องหมาย ( C ) ( R ) ( TM ) คือ???

[1]
Copyright (รูปภาพ)
[2]
Registered trademark (รูปภาพ)
www.wtocd.be - 348x348
[3]
Trademark (รูปภาพ)

(C) = copyright
(R) = Registered
(TM) = Trade Mark
Copyright คือลิขสิทธิ์ ใช้กับงานสร้างสรรทุกประเภท ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างขึ้นโดยไม่ต้องจดทะเบียน

Trademark คือเครื่องหมายการค้า ได้แก่ คำ หรือรูปภาพ ที่แสดงความเป็นตัวตน เป็น subset ของลิขสิทธิ์ชนิดหนึ่ง

Registered Trademark คือ Trademark ที่ได้จดทะเบียนไว้กับ U.S.Patent แล้ว (จดหรือไม่จดก็ได้แต่จดแล้วจะดีกว่าเพราะมีหลักฐานในชั้นศาล)

จริงๆ แล้ว Trademark ไม่เกี่ยวอะไรกับ Copyright
และ Registered Trademark ไม่เกี่ยวอะไรกับ Patent
แต่มักจะใช้คู่กัน

TM และ (R) ใช้กับชื่อเฉพาะครับ เช่น Intel หรือ Microsoft Excel
ส่วนลิขสิทธิ์หมายถึงความคุ้มครองในงานประเภทวรรณกรรมและ software

Microsoft Excel ที่เป็น software ได้รับความคุ้มครองจากลิขสิทธิ์
ซึ่งจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ตาม ก็ยังได้รับความคุ้มครองทางลิขสิทธิ์

ส่วน  Microsoft เป็น Registered Trademark
หมายความว่า คุณไม่สามารถสร้างสินค้าชื่อ Microsoft ได้
เพราะเขาฟ้องคุณได้ (จดทะเบียนไว้แล้วทุกประเทศทั่วโลก)

Excel เป็น Trademark เฉยๆ คุณจะสร้างสินค้าใหม่ชื่อ Excel
ก็ไม่มีใครว่าอะไร แต่ถ้าไปสร้าง spreadsheet ชื่อ Excel
ก็มีเหตุพอให้ microsoft เขาฟ้อง ว่าตั้งใจทำให้ผู้บริโภค "เข้าใจผิด"

Patent คือสิทธิบัตร ซึ่งความคุ้มครองจะแตกต่างกับลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์นั้น ไม่ต้องจดทะเบียนใดๆ คุณเขียนงานอะไรขึ้นมาหนึ่งอย่าง
เขียนโปรแกรม หรือถ่ายรูป งานนั้นจะได้รับ copyright โดยอัตโนมัติ

งาน copyright จะได้รับความคุ้มครองเฉพาะตัวมันเอง เช่น
โปรแกรม Excel ถ้าเราไป copy โดยไม่ได้รับอนุญาตก็ผิดกฎหมาย
ถ้าเราเขียนเอง มี function เหมือนกันเปี๊ยบ จะไม่ผิด
(แต่ถ้าใช้ชื่อ Excel จะไปละเมิดเรื่อง Trademark แทน งงไหม)

การจะพิสูจน์อย่างไรว่า ใครเป็นเจ้าของ copyright ถ้ามีคดีความเกิดขึ้น
ก็เป็นเรื่องในชั้นศาล

แต่ Patent หรือสิทธิบัตรนั้น จะต้องจดครับ จึงจะได้รับความคุ้มครอง
ใช้กับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เช่นโทรศัพท์ หรือแม้กระทั่ง software

การจดสิทธิบัตรจะต้องให้รายละเอียดการได้มาซึ่งสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ
ซึ่งเมื่อจดและได้รับการรับรองแล้ว (ไม่มีใครแย้งว่าเคยทำมาก่อน
หรือเป็น "ความรู้ทั่วไป") จะได้รับการคุ้มครอง คนอื่นไม่สามารถ
reversed engineer ได้ ต่อให้คิดออกมาได้เองเหมือนกัน
แต่ก็ต้องยอมให้คนจดก่อน คนจดหลังไม่สามารถขายสิ่งประดิษฐ์
ของตัวเองได้เลย นอกจากจะได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิบัตร

อายุของสิทธิบัตรของสิ่งประดิษฐ์แต่ละประเภทจะแตกต่างกันไป
เช่น สิทธิบัตรของยาหลายประเภท มีอายุเพียง 3 ปี

เมื่อสิทธิบัตรหมดอายุ ใครๆ ก็ผลิตได้ ไปเปิดรายละเอียดที่จดไว้
ในสิทธิบัตรแล้วลุยผลิตได้เลยครับ เหมือนอย่าง LCD ที่เพิ่งจะ
ทะยอย expire ไปทั่วโลกในสองปีที่ผ่านมา

อีกคำที่เป็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกันคือ
Trade Secret

ตัวอย่างของ Trade Secret ที่โด่งดังมาก คือสูตรของ Coca Cola

1. (TM) คือเครื่องหมายการค้า(ซึ่งจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ได้)
Quote: “เครื่องหมายการค้า” หมายความว่า เครื่องหมายที่ใช้หรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้า เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นแตก ต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
พรบ.เครื่องหมายการค้าฯ

2. (R) หมายถึง เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน
ซึ่งจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้
Quote: มาตรา ๔๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๒๗ และมาตรา ๖๘ เมื่อได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้เครื่องหมายการค้านั้นสำหรับ สินค้าที่ได้จดทะเบียนไว้
ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายที่จดทะเบียนกับไม่จด ประการหนึ่งก็คือ
Quote: มาตรา ๔๖  บุคคลใดจะฟ้องคดี เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกล่าว ไม่ได้

บทบัญญัติมาตรานี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ ไม่ได้จดทะเบียน ในอันที่จะฟ้องคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของเจ้า ของเครื่องหมายการค้านั้น

ส่วนการจดที่เดียวใช้ได้ทั่วโลก ไทยยังไม่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา madrid ค่ะเพราะฉะนั้น หากคุณเป็นเจ้าของเครื่องหมายที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หากต้องการความคุ้มครองตามกฎหมายไทยก็ต้องมาจดทะเบียนใหม่ค่ัะ

ส่วนเครื่องหมายไหนจะจดได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องนึงค่ะ ค่อนข้างยากเพรา subjective หากมีทุนทรัพย์ก็ลองใช้บริการสำนักงานทนายความค่ะ

(3) งานที่จะได้รับความคุ้มครองเป็นลิขสิทธิ์นั้น ได้แก่
Quote:
มาตรา ๖  งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่งานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ของผู้สร้างสรรค์ไม่ว่างานดังกล่าวจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใด

การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่คลุมถึงความคิด หรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบ หรือวิธีใช้หรือทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
พรบ.ลิขสิทธิ์ฯ

สิทธิบัตรก็เป็นอีกเรื่องนึง แต่เอาให้จบๆไป
Quote: สิทธิบัตร” หมายความว่า หนังสือสำคัญที่ออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตามที่กำหนดในหมวด ๒ และหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้
“การประดิษฐ์” หมายความว่า การคิดค้นหรือคิดทำขึ้น อันเป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีใดขึ้นใหม่ หรือการกระทำใด ๆ ที่ทำให้ดีขึ้นซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธี

พรบ.สิทธิบัตรฯ

ใช้ต่างกันอย่างไรก็ขึ้นกับว่า มันเป็นอะไรนั่นละค่ะ
--

คำเตือน ~ ถ้าเป็นไปได้อย่าใช้อีเมล์บริษัทนะคะ เพราะถ้าเกิดมีปัญหากับ server ของทางบริษัท ทาง SAKUDAJ FC จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ ((แนะนำให้ใช้ gmail จะมีปัญหาน้อยที่สุดค่ะ))


ข้อมูลที่ถูกโพส บนหน้าเว็บ http://www.fwdder.com เกิดขึ้นจากการ เผยแพร่โดยสาธารณชน และได้เผยแพร่แบบอัตโนมัติ ดังนั้นผู้ใช้บริการจึงต้องใช้วิจารณญาณ ในการกลั่นกรองด้วยตัวเอง ถ้าหากท่านพบเห็นข้อมูลใดๆ ที่ ผิดกฎหมาย กรุณาแจ้งมาที่ webmaster เพื่อทีมงานจะได้ ดำเนินการ เก็บข้อมูลและจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทันที ขอขอบพระคุณ
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
by: สะกุดาษ
0 ความเห็น / 23896 คนอ่าน
ส่งต่อ : วันที่ 2 ม.ค 2553 เวลา 17:09:59

X

เหตุผล:

สะกุดาษ