..ตายแล้ว..เลือกเกิดได้(จริง)

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ..ตายแล้ว..เลือกเกิดได้(จริง)
"..ตายแล้ว..เลือกเกิดได้(จริง)
คุณเชื่อหรือไม่ว่า...
คนเราเมื่อก่อนเกิดมา เลือกเกิดไม่ได้

แต่เมื่อเกิดมาแล้ว สามารถเลือกที่ ๆ ที่จะไปเกิดใหม่ได้
หลังจากตายแล้ว...

ตามหลักพระพุทธศาสนา..บอกวิธีไว้..
ซึ่งมี ๗สายทางแห่งชีวิตที่เราสามารถเลือกเกิดได้
ตามผลกรรมที่ตนเองได้สะสมไว้ ดังนี้

ทางสายที่ ๑ >>>>ไปตกนรก
+ ผลกรรมที่ทำไว้ คือ โทสะได้แก่ ความโกรธ
+ คนที่มีปกติโกรธอยู่เสมอ ๆ และไม่เคยให้อภัยใคร
= เมื่อตายไปแล้ว มีทุคติเป็นที่หวังคือ ไปตกนรกแน่นอน

ทางสายที่ ๒>ไปเป็นเปรตและอสุรกาย
+ ผลกรรมที่ทำไว้ คือ โลภะ ได้แก่ความโลภ
+ คนที่หวงทรัพย์สมบัติ หรือมีความตระหนี่อยู่ในจิตใจ
= เมื่อตายไปแล้ว มีทุคติเป็นที่หวัง คือ ไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายแน่นอน

ทางสายที่ ๓ >ไปเป็นสัตว์เดรัจฉาน
+ ผลกรรมที่ทำไว้คือ โมหะ ได้แก่ ความหลง
+ คนที่มีความหลงผิด ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม
ไม่เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว มีความเห็นผิด
= เมื่อตายไปแล้วมีทุคติเป็นที่หวัง คือ ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอน

ทางสายที่ ๔>ไปเกิดเป็นมนุษย์
+ ผลกรรมที่ทำไว้ คือ รักษาศีล ๕ครบบริบริบูรณ์
และประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ครบถ้วน
(กายกรรม ๓ ได้แก่ไม่ฆ่าลัก ไม่ลักทรัพย์ ไม่ประพฤติผิดในกาม)
(วจีกรรม ๔ ได้แก่ ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดเพ้อเจ้อ)
(มโนกรรม ๓ ได้แก่ไม่โลภอยากได้ของเขา ไม่พยาบาทปองร้ายเขา
ไม่เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม)

แต่น้อยคนนัก ที่ตายไปแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีก
อุปมาเหมือนฝุ่นที่อยู่ในพื้นปฐพี เพียงแค่เราเอาปลายเล็บนิ้วก้อยช้อนดินขึ้น
ขี้ฝุ่นติดปลายเล็บเราอย่างไร อุปมาการเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกก็ประมาณนั้น
หรืออุปมาเหมือนเต่าตาบอดลอยคออยู่ในมหาสมุทรไม่รู้กี่ร้อยพันปี
ที่จะสามารถโผล่หัวติดห่วงที่เขาล่อดักไว้ในมหาสมุทร (มีโอกาสน้อยมาก)

พระพุทธเจ้าของเราตรัสว่า กิจฺโฉมนุสฺสปฎิลาโภ การที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์
พบพระพุทธศาสนานั้นยากแสนยากเป็นโชคอันดีแล้วที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์
ได้มาสร้างความดี สั่งสมบารมีเพราะเป็นภพชาติเดียวที่สามารถบรรลุธรรมได้

ทางสายที่๕ >ไปเกิดบนสวรรค์
+ ผลกรรมที่ทำไว้ คือ กระทำมหากุศล ๘การบำเพ็ญสิ่งที่เป็นกุศล(ความดีต่าง ๆ)
เช่น การทอดกฐิน ถวายผ้าป่า ถวายทานการฟังธรรม เป็นต้น
= เมื่อตายไปแล้ว มีสุคติเป็นที่หวัง คือไปเกิดบนสวรรค์แน่นอน

ทางสายที่ ๖>ไปเกิดในพรหมโลก
++++ ผลกรรมที่ทำไว้ คือ การเจริญสมถกรรมฐาน
อุบายเป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติธรรมเข้าสู่ความสงบ ๔๐ อย่าง
= เมื่อตายไปแล้ว มีสุคติเป็นที่หวัง คือไปเกิดในพรหมโลกแน่นอน

ทางสายที่ ๗>ไปนิพพาน
+ ผลกรรมที่ทำไว้ คือ การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
อุบายเป็นที่ตั้งแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้ง เห็นจริง เกิดปัญญาญาณ (บรรลุธรรม)
ปฏิบัติธรรมทุก ๆ ขณะ มีสติอยู่กับปัจจุบัน ไม่ประมาทในชีวิต
เข้าใจ รู้แจ้ง เห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ ควรเห็น ตามสภาวะความเป็นจริงของทุก ๆสิ่ง

จึงพอสรุปได้ว่า
สายที่ ๑-๓>ถือว่าเป็นทางไปสู่ทุคติคือ ภพภูมิที่ไม่ดี (ไม่มีใครอยากไปเกิดแน่นอน)
สายที่ ๔>ถือว่าเป็นทางสายกลาง ที่สามารถจะสั่งสมคุณงามความดี บรรลุธรรม
(พระนิพพาน)ได้ แต่น้อยคนนักที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีก
สายที่ ๕-๗>ถือว่าเป็นทางไปสู่สุคติ คือ ภพภูมิที่ดี สูงขึ้นไปอีกแต่ไม่สามารถบรรลุธรรมได้

ฝากไว้ให้คิด...
ความดี คนดีทำได้ง่าย
ความชั่ว คนดีทำได้ยาก
ความดี คนชั่วทำได้ยาก
ความชั่ว คนชั่วทำได้ง่าย
 แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
lvsoldier  บอกว่า:

ม้นไม่ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับ

Post at: วันที่ 6 ก.พ 2553 เวลา 02:58:14
Back to Top