ตายเพราะทำงานมากเกินไป

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder ตายเพราะทำงานมากเกินไป

พนักงานบริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งในกรุง “โตเกียว” ประเทศ “ญี่ปุ่น” เสี ยชีวิตจากการตรากตรำทำงานหนักเ กินไป โดยชายดังกล่าวทำงานเกินกว่าที่กำหนดถึง 106 ชั่วโมง เมื่อ 5 ปีที่แล้ว และทำให้กระทรวงแรงงา น “ญี่ปุ่น” เปลี่ยนใจยอมจ่ายเงินชดเชย ให้กับภรรยาม่ายของเขา

สำนักข่าวออนไลน์ของ “ โยมิอูริ” รายงานว่า สำนักงาน“โตโยต้าเลเบ อร์สแตนดาร์ด” ซึ่ง เป็นส่ วนห นึ่ งของ กร ะทร วงแรงงาน ปฏิเสธที่จะจ่ายเงิน ชดเช ยให้ กับภ รร ยาม่ า ย ข อ ง ช า ย ค น ดั ง ก ล่ า วที่ ไ ม่ มี ก า ร เ ปิ ด เ ผย ชื่ อ เนื่อ งจ ากทำงานล่วง เวล าเพียง 45 ชั่วโ มง

แต่หลังจาก ที่ศ าลในเมือ ง “นาโงย่า” ตัดสินว่า ชายคน ดังกล่าวทำงานล่วง เวลาเกิ นกว่าที่กระ ทรวงแรงงานระบุทำให้ท างกร ะท รวงต้องจ่า ยเงินชด เชยใ ห้ภรรยาม่ายของเขา 

เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของสำนักงา น “โตโยต้า เลเบอร์ สแตนดาร์ด” เปิดเผยกับสำนักข่าว รอยเตอส์ว่า พวกเขากำลังหารือว่าจะปฏิบัติตามที่ศาลสั่งหรือไม่เ พี ย งแต่ตอน นี้พ ว ก เข า กำ ลั งตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอยู่ชายคนดังกล่าวทำงานใ ห้กับ โร งง าน ผ ลิตรถ ยน ต์ท า ง ต อ น ก ล า ง ข อ ง “ ญี่ ปุ่น” เขา เสีย ชีวิ ตจ า ก ส า เ ห ตุ ก าร เ ต้ นของหัวใจผิดปกติ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2002 ซึ่งแพทย์ระบุว่า เป็น เพร าะ เขา ทำ งา นม ากเ กินไป

 
กระทู้ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top