[SAKUDAJ].......ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของไทย (รู้ไว้ไม่โดนหลอก)

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder [SAKUDAJ].......ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของไทย (รู้ไว้ไม่โดนหลอก)

 
ปัจจุบัน ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. มีความยาวรวม ประมาณ 4,268 กิโลเมตร
 
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline)
ความยาว 3,498 กิโลเมตร แบ่งเป็น ท่อในทะเล ความยาว 2,096 กิโลเมตร ซึ่งได้แก่ระบบท่อที่ต่อจาก
แหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมาขึ้นฝั่งที่จังหวัดระยองและเชื่อมต่อที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติ หน่วยที่ 1,2,3
จังหวัดระยอง และระบบท่อจากแหล่งเอราวัณ แหล่งบงกชมาขึ้นฝั่งที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่อบนบก มีความยาว 1,402 กิโลเมตร ได้แก่ ระบบท่อฝั่งตะวันออกคือจากโรงแยกก๊าซ จ.ระยองไปยังโรง
ไฟฟ้า ระยอง บางปะกง พระนครใต้ วังน้อย ที่อำเภอท่าหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี และระบบท่อฝั่งตะวันตกคือระบบที่เชื่อมต่อจากชายแดนไทยและสหภาพพม่า จังหวัด
กาญจนบุรีมายังโรงไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี ซึ่งทั้งสองระบบคือฝั่งตะวันออกและตะวันตกนี้ได้เชื่อมโยงเป็นระบบ
เดียวกัน โดยท่อส่งก๊าซธรรมชาติราชบุรี-วังน้อย ทำให้เพิ่มความยืดหยุ่นในการนำก๊าซธรรมชาติ
จากทั้งอ่าวไทยและสหภาพพม่ามาใช้ทดแทนกันได้ในกรณีจำเป็น
 
ระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution pipeline)
ความยาว 770 กิโลเมตร เป็นท่อย่อยที่เชื่อมต่อจากระบบท่อส่งก๊าซฯ ไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อจำหน่าย
ก๊าซให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆ และเพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในระยะ
เวลา 10-15 ปีข้างหน้าและเตรียมพร้อมรองรับกับการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซฯ ควบคู่กับการดำเนินโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน จึงได้เตรียมแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติฉบับที่ 3 ขึ้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 93,060 ล้านบาท (2545-2553)

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ได้แก่ บริษัท ปตท. จำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จำกัด และบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (มาเลเซีย) จำกัด

การวางท่อก๊าซธรรมชาติทุกเส้น โดย ปตท.ดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวด เน้นสวัสดิภาพและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมของประชาชนเป็นสำคัญ

แผนที่แสดงเครือข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

 
 
 
ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี
เป็นศูนย์หลักในการดำเนินงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และมีการแบ่งเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อในทะเลและสถานีชายฝั่ง รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ในทะเล ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี สงขลา
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง
 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 1 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ
และกรุงเทพมหานคร
 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 2 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
และสระบุรี
 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 3 รับผิดชอบระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดระยอง และชลบุรี
 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 4 รับผิดชอบงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 รับผิดชอบงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ชายแดนไทย-สหภาพพม่า ที่บ้านอีต่อง
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ถึงโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี
 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 6 รับผิดชอบงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ
ปทุมธานี และนครปฐม
 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 7 รับผิดชอบงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา
 
- ส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 8 รับผิดชอบงานระบบท่อส่งก๊าซฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
 
ส่วนปฏิบัติการระบบท่อทุกเขตมีหน้าที่หลัก ดังนี้
 

- ควบคุม และวางแผนการปฏิบัติการ
- สนับสนุนงานวิศวกรรมของระบบท่อส่งก๊าซฯ
- บำรุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
- ดูแลควบคุมความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมระบบท่อ
- ดูแลสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซต่าง ๆ
- ป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินของระบบท่อ โดยใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquisition System
หรือระบบ SCADA) ผ่านระบบสื่อสาร เช่น ระบบไมโครเวฟ เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ระบบดาวเทียม

 
ระบบควบคุมการส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญคือ
 

สถานีควบคุมก๊าซ (Block Valve Station)
สถานีควบคุมก๊าซแต่ละแห่งมีระบบควบคุมอุปกรณ์การส่งก๊าซที่สามารถสั่งการโดย ระบบควบคุมอัตโนมัติ (ระบบ SCADA) ที่ศูนย์ปฏิบัติ
การชลบุรี และส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขตต่าง ๆ โดยศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีเป็นศูนย์ควบคุมหลัก มีพนักงานควบคุมการทำงานของระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ ตลอด 24 ชั่วโมง

ระบบสื่อสาร
ระบบและอุปกรณ์สื่อสารใช้เทคโนโลยีชั้นสูงมีความทันสมัยเพื่อให้ระบบทั้งหมด มีความมั่นคงสูงสุด ทั้งนี้ ระบบสื่อสารประกอบด้วย

 
- ระบบไมโครเวฟ (microwave) เป็นระบบสื่อสารที่ใช้เป็นระบบหลักของศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี และส่วนปฏิบัติการระบบ
ท่อเขต 2 และ 3

- ระบบใยแก้วนำแสง (optic fiber cable) วางฝังมากับแนวท่อส่งก๊าซฯ ปัจจุบันเป็นระบบสื่อสารหลักเฉพาะระบบท่อในภาค
ตะวันตก และอยู่ระหว่างการขยายระบบนี้ให้ครอบคลุมระบบท่อส่งก๊าซฯ ทั้งหมด

- ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม (satellite telecommunication) เป็นระบบที่ใช้ในกรณีระบบหลักไม่สามารถใช้งานได้

- ระบบวิทยุ UHF (Ultra High Frequency) และ VHF (Very High Frequency) ครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวท่อส่งก๊าซฯ

- ระบบโทรศัพท์ภายในของ ปตท. และระบบภายนอกขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
 แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
แจ่มแจ๋ว  บอกว่า:

ก๊าซ น้ำมัน มี รง เองแต่ทำไมคนไทยใช้แพงจัง

Post at: วันที่ 16 ก.ย 2552 เวลา 09:51:41
Back to Top