คำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานใหม่ล่าสุด

โพสต์ รูปและวีดีโอ
fwdder คำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานใหม่ล่าสุด


----- Forwarded Message ----
From: WASO Training Center o>
To:
Sent: Friday, August 14, 2009 6:55:08 PM
Subject: คำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานใหม่ล่าสุด

Images not displaying properly? view the online version here .
Please do not reply to this message as it was automatically generated.

การวิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษาฎีกาในคดีแรงงานใหม่ล่าสุด (2550-2551)

JULY 2009
 

WASO Training Center, WASO Ltd.              

 
 


 

บริการสร้างทีมสร้างพลัง สร้างแรงจูงใจให้ัทีมขาย

บริการสร้าทีมสร้างพลัง สร้างกำลังใจในการทำงานให้ Working Team ทุกรูปแบบ


 

การส่งพนักงาน
เข้าอบรมสัมมนากับ
WASO Training Center  
นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับ
การถ่ายทอดจากวิทยากร
ไปประยุกต์ใช้แล้ว
สามารถนำค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลได้ 200%
ตามพระราชกฤษฏีกา
(ฉบับที่ 437)

 

 

วิเคราะห์เจาะลึกคำพิพากษา
ฎีกาในคดีแรงงานใหม่ล่าสุด
(2550-2551)
ครอบคลุมในคำพิพากษาฎีกาที่ 285 483 / 2551  และ  
คำพิพากษาฎีกาที่ 5101 8789 / 2550  
ที่ฝ่ายนายจ้าง  และ ผู้บริหารควรทำความเข้าใจ

Update from Labor Judgment of Supreme Court
อบรมพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552
ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส ศรีนครินทร์ ถนนศรีนครินทร์

     คำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน หมายถึง คำพิพากษาของศาลสูงสุดของประเทศ ที่ได้ตัดสินเป็นบรรทัดฐานในปัญหาที่มีการพิพาทกัน ของคู่ความด้านแรงงาน 2 ฝ่าย ที่มีความคิดเห็นหรือมุมมอง หรือความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน หลังจากศาลแรงงานพิพากษาคดี ให้คู่ความฝ่ายใดชนะคดีก็ตาม คู่ความอีกฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลแรงงาน ก็จะอุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกา หลังจากศาลฎีกา ได้ตรวจข้ออุทธรณ์ รวมทั้ง คำวินัจฉัยของศาลแรงงานแล้ว ศาลฎีกาก็จะทำคำวินิจฉัยเป็นคำพิพากษาสุดท้ายอีกครั้ง ซึ่งคำพิพากษาของศาลฎีกานั้น จะใช้เป็นบรรทัดฐานเทียบเคียงกับเหตุการณ์เรื่องราวที่คล้ายคลึงกันได้ในคดีที่เกิดในภายหลังได้  นั่นคือ เมื่อมีเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่เกิดเป็นข้อพิพาทเหมือนกันกับคดีที่ศาลฏีกาเคยวางบรรทัดฐานไว้ ศาลแรงงานก็จะใช้แนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินคดีความต่อไป เพียงแต่คู่ความฝ่ายที่เห็นว่า แนวคำพิพากษาฎีกาคดีเลขใด สามารถนำมาสนับสนุนกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายตนได้มากกว่า ก็จะต้องเป็นผู้กล่าวอ้าง ยกขึ้นมาให้ศาลแรงงานพิจารณา ทั้งนี้ ศาลแรงงานจะไม่ยกคำพิพากษาฎีกาที่คู่ความไม่กล่าวอ้างมาวินิจฉัยให้เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

  ดังนั้น การมาเรียนรู้และทำความเข้าใจในคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานใหม่ล่าสุด (ปี 2550-2551) ใน29 กิจการ ในประเด็นต่างๆ พร้อมคำพิพากษาฎีกาแบบย่อสั้น และ แบบย่อยาว เพื่อให้ท่าน จะได้ใช้เพื่อการเรียนลัดที่เกิดประโยชน์สูงในระยะเวลาอันสั้นภายในวันเดียว นับว่าเป็นการคุ้มค่าอย่างมากในการเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ โดยไม่ต้องเป็นนักกฎหมาย ไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อน ก็สามารถเข้าร่วมการเรียนรู้ และ ทำความเข้าใจได้ โดยวิทยากรจะใช้ภาษาง่ายๆ แทนการใช้ภาษากฎหมายที่เข้าใจยากมาให้คำอธิบาย

   จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่ท่านผู้เป็น เจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล ผู้บริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ ผู้บริหารด้านวินัย ผู้บริหารด้านกฎหมาย รวมทั้งผู้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ ในการดูแล และ บริหารงานบุคคล ควรจะต้องมาเรียนรู้กรณีศึกษาจากคำพิพากษาฎีกาต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญและคร่ำหวอดในวงการแรงงานมามากกว่า 30 ปี ในการเข้าร่วมสัมมนาในหลักสูตรดังกล่าว โดยจะมีการวิเคราะห์เจาะลึก ในคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานล่าสุดใหม่ๆในปี 2550-2551

กำหนดการอบรม
08.30-09.00 ลงทะเบียน
09.00-16.00

 1. จัดหาทนายความรายใหม่ไม่ทัน จะขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมได้หรือไม่ เพราะเหตุไร (1-2)
 2. ลูกจ้างนำความเท็จมาฟ้องศาลแรงงาน ทำให้นายจ้างต้องเสียเวลา และ ค่าใช้จ่าย เมื่อนายจ้างชนะคดี นายจ้างจะฟ้องให้ลูกจ้างจ่ายค่าเสียหายดังกล่าวได้หรือไม่ เพียงไร(3-5)
 3. การอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน ทำได้หรือไม่ เพียงไร(6)
 4. ค่าเสียหายที่เกิดในขณะเป็นลูกจ้าง แม้ลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างแล้วก็ตาม ฟ้องเรียกให้ชำระได้เพียงไร (6)
 5. คำสั่งระหว่างพิจารณา หากไม่ได้โต้แย้งคัดค้านไว้ จะขออุทธรณ์คำสั่งศาลฯที่ไม่ชอบได้ไหม(7)
 6. ศาลแรงงานกลางตัดสินไม่ดี ศาลฎีกาสั่งยกคำพิพากษาดังกล่าวได้เพียงไร (8)
 7. ฟ้องครั้งแรกเรียกแต่ค่าเสียหาย คดีอยู่ระหว่างพิจารณา ได้ฟ้องใหม่เพราะมีสิทธิ์ได้สินจ้างแทนบอกกล่าวล่วงหน้า และ ค่าชดเชยที่ลืมฟ้องได้หรือไม่ เพราะเหตุใด (9-10)
 8. ทำสัญญาจ้างแต่แรกโดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมารวมค่าล่วงเวลา โดยไม่มีค่าจ้างพื้นฐาน ทำได้หรือไม่ เพียงไร (11)
 9. ลูกจ้างตกลงที่จะทำงานล่วงเวลาวันละ 2 ชม.ตลอดไป โดยนายจ้างตกลงจ่ายเหมาค่าล่วงเวลาให้ทุกวัน ทำไมจึงเป็นโมฆะ (12)
 10. ทำไมกรณีนายจ้างมีงานเร่งด่วน แต่สั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาไม่ได้ (13)
 11. แนวทางในการทำข้อตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาเหมา ที่ศาลฎีกายอมรับมีหลักเกณฑ์อย่างไร (14-15)
 12. นายจ้างฟ้องลูกจ้างฐานละเมิดอย่างเดียว อายุความจะมีเพียง 1 ปีเท่านั้น แต่ถ้าฟ้องว่า ลูกจ้างทำผิดสัญญาจ้าง และ ละเมิด จะมีอายุความ 10 ปี โดยต้องฟ้องเป็นคดีแรงงานเท่านั้น (16-17)
 13. ฟ้องศาลจังหวัดฐานละเมิด นายจ้างแพ้คดี จะนำมาฟ้องศาลแรงาน ในฐานผิดสัญญาจ้าง จะเป็นการฟ้องซ้ำหรือไม่ (17-18)
 14. เบี้ยเลี้ยงที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ภายในกิจการเดียวกัน อาจเป็นทั้งส่วนที่เป็นค่าจ้าง และ มิใช่ค่าจ้าง ด้วยเหตุผลอะไร (19-23)
 15. นายจ้างลืมหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยจ่ายเงินเต็มจำนวนให้ลูกจ้างไปใช้หมดแล้ว นายจ้างมีสิทธิ์เรียกร้องให้ลูกจ้างจ่ายคืนได้หรือไม่ เพียงไร (24-28)
 16. ลูกจ้างอ้างเพื่อความสะดวก ขอฟ้องที่ภูมิลำเนาของลูกจ้าง ซึ่งไม่ใช่ที่เกิดเหตุ และ ไม่ใช่ที่ทำงานได้ ทำไมฝ่ายนายจ้างขอฟ้องลูกจ้างที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่ทำสัญญาจ้าง ทำสัญญาค้ำประกัน พยานหลักฐาน และ พยานบุคคลก็อยู่ในกรุงเทพฯไม่ได้ ต้องไปฟ้องที่ภูมิลำเนาของลูกจ้าง (29-30)
 17. ทำไมพยานเอกสาร ที่ไม่นำส่งศาลแรงงาน และ ไม่สำเนาส่งให้คู่ความ ศาลแรงงานใช้เป็นพยานหลักฐานในการตัดสินคดีได้ (31-33)
 18. ลูกจ้างลาออกไปแล้ว นายจ้างตรวจพบว่า หักภาษีไม่ครบ จึงจ่ายภาษีเพิ่มให้กรมสรรพากรไป กรณีนี้จะมาเรียกให้ลูกจ้างที่ลาออกไปแล้วชดใช้คืนได้หรือไม่(34-36)
 19. หลานเซ็นรับเอกสารที่สำนักประกันสังคมส่งมาทางไปรษณีย์ แล้วลืมนำคำวินิจฉัยมาให้ลูกจ้าง ทำให้เลยกำหนดอุทธรณ์ จะขออุทธรณ์ใหม่ได้หรือไม่ (37-38)
 20. ลูกจ้างถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ได้รับเงินค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และ ค่าชดเชยครบถ้วนแล้ว ภายในเดือนต่อมาก็ได้งานใหม่ทำ เหตุใดศาลแรงงานกลางไม่ให้ค่าเสียหาย จึงเป็นการไม่ชอบ (39-41)
 21. เล่นการพนันนอกเวลาทำงาน เป็นความผิดกรณีร้ายแรง หรือ ไม่ร้ายแรง เพราะเหตุใด (42-44)
 22. การแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่เป็นคุณต่อลูกจ้าง ไม่แจ้งเป็นข้อเรียกร้องได้หรือไม่ (45-46)
 23. ขอให้คำพิพากษาผูกพันไปถึงลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นโจทก์ฟ้องคดีด้วยได้หรือไม่ (47-49)
 24. กรณีร้ายแรง หรือ ไม่ร้ายแรงนั้น ศาลแรงงานใช้เกณฑ์ใดในการตัดสินเป็นที่ยุติ(50)
 25. การทะเลาะวิวาทกรณีร้ายแรง หรือ ไม่ร้ายแรง มีหลักการอย่างไร (51)
 26. การแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างของสหภาพแรงงานฯ อาจตกเป็นโมฆะก็ได้ ถ้าตรวจสอบขั้นตอน และ มติการประชุมของสหภาพแรงงานฯให้ดี (52)
 27. ศาลแรงงานกลางตัดสินให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนับแต่วันเลิกจ้าง จนเกษียณอายุ แบบนี้ก็มี ดังนั้น กรณีนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้าง ต้องคิดให้รอบคอบ (53)
 28. เงินที่นายจ้างจ่ายเป็นการเหมาให้ลูกจ้างเท่าๆกันทุกเดือน จ่ายพร้อมเงินเดือน แต่ไม่เป็นค่าจ้าง มีเงื่อนไขสำคัญอย่างไร (54-56)
 29. คำสั่งปรับเงินเดือนให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2547 ทำไม ผู้ที่เป็นพนักงานอยู่ในวันที่ 1 เมษายน 2547 ที่เงินเดือนยังไม่ติดตัน ไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนด้วย (57-61)
 30. เรื่องนี้แปลกที่ว่าขนาดจำเลยไม่มาศาลฯ ศาลแรงงานกลางก็ตัดสินให้จำเลยชนะคดีไปแล้ว แต่ศาลฎีกาท่าน ก็ให้ทำการส่งหมายเรียก และ คำฟ้องให้จำเลยมาศาลฯก่อน (62-64)
 31. ทำตนเป็นปรปักษ์ ทำธุรกิจแข่งขันกับนายจ้าง เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง ศาลแรงงานกลางตัดสินให้จ่ายทั้งค่าชดเชย และ ค่าเสียหาย แบบนี้ก็มีด้วย ต้องอ้างอย่างไร จึงจะไม่ต้องจ่ายเงินทุกประเภทได้ (65-67)
 32. ค่าเที่ยวที่นายจ้างจ่ายตอบแทนการส่งของเป็นรายเที่ยว กรณีใดเป็นค่าจ้าง มิใช่ค่าจ้าง(68-70)
 33. นายจ้างให้สิทธิ์ลูกจ้างมากกว่าที่กฎหมายกำหนด ถือว่าเป็นของแถม ในส่วนที่กฎหมายกำหนดนั้น ยังมิได้ให้ ศาลฯสั่งให้จ่ายเพิ่มในส่วนที่กฎหมายกำหนดเสมอ (71-73)
 34. สัญญาจ้างขนส่งน้ำมัน หรือ สัญญาจ้างทำของ ที่ทำโดยฝ่ายกฎหมาย ทำไมศาลฎีกาตัดสินให้เป็นโมฆะ ตัดสินให้เป็นการจ้างแรงงาน (74-77)
 35. สัญญาค้ำประกัน เป็นสัญญาอันตรายที่ผู้ค้ำประกัน ต้องรับผิดร่วมกับผู้กระทำผิดเสมอ(78-80)
 36. สัญญาค้ำประกันที่นักกฎหมายทั่วไป มักชอบกำหนดให้ผู้ค้ำฯ ต้องยอมสละสิทธิตาม ป.พ.พ. มาตรา 688, 689 และ 690 ถีอว่าเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม แม้จะมิได้ยกขึ้นว่ากันในศาลแรงงานกลาง แต่เป็นปัญหาตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีการับวินิจฉัยให้ แต่ผู้ค้ำประกันก็แพ้คดีเช่นเดียวกัน (81-82)
 37. เงินสมทบ และผลประโยชน์ในเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น นายจ้างจะนำไปหักจากหนี้สินใดๆไม่ได้ (83-84)
 38. เงินสมทบ และผลประโยชน์ในเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ไม่จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ โดยนายจ้างกำหนดเงื่อนไขให้จ่ายคืนแก่นายจ้างได้อย่างไรจึงจะชอบ (84-85)
 39. เจตนาการหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ตามมาตรา 76 มีเพียงไร (86)
 40. จะฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ ต้องมีหลักฐานแสดงว่าเสียหายเท่าไรด้วย อ้างรวมๆไม่ได้(87-88)
 41. หากกล่าวหาว่าลูกจ้างทำความผิด นายจ้างต้องมีพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักพอจะรับฟังได้ว่า ลูกจ้างได้กระทำความผิดจริง (89-91)
 42. ยุบเลิกกิจการ จ่ายค่าชดเชยให้แล้ว มีการจ้างใหม่ ต่อมาเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชยอีกครั้ง หากเลิกจ้างโดยลูกจ้าง มิได้กระทำความผิด (93-94)
 43. ดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ผิดสัญญา หากไม่มีกฎหมายพิเศษ ให้เรียกดอกเบี้ยเกินร้อยละ เจ็ดจุดห้า จะเรียกดอกเบี้ยเกิน 7.5 %ไม่ได้ (95-100)
 44. ให้การต่อสู้คดีในชั้นศาลแรงงานไม่รอบคอบ เพราะทนายความไม่ชำนาญคดีแรงงาน เมื่อแพ้คดีแล้ว จะนำความจริงมาอุทธรณ์ไม่ได้ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย (101-103)
 45. ถาม-ตอบ ปัญหาข้อข้องใจ

วิทยากร
อ.รุ่งเรือง บุตรประคนธ์
- ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายแรงงาน
- อาจารย์สอนปริญญาโทในวิชากฎหมายแรงงาน และคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงาน
- ผู้ศึกษาค้นคว้าคำพิพากษาฎีกาคดีแรงงานมามากกว่า 44,000 คดี
- ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลและกฎหมายแรงงานให้แก่กิจการภาคเอกชน

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่อหลักสูตร ต่อท่าน
ท่านละ 3,200 บาท + ภาษี 7 % = 3,424 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

วิธีการสมัคร

 1. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 หรือ
  ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิ๊กที่นี่
 2. แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
 3. สมัคร Online คลิ๊กที่นี่
 4. ดาวน์โหลด แผนที่ สถานที่อบรม คลิ๊กที่นี่

วิธีการชำระเงิน

 1. เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ  
 2. โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 
  เลขที่บัญชี 142-3-00534-2
 3. แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่
  0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจาก
  ต่างจังหวัด)

การแจ้งยกเลิกการอบรม
ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม
สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น
กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ
หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

เพื่อสุขภาพของผู้เข้าอบรม และลดความกังวลเกี่ยวกับอนามัยส่วนบุคคล

 • เราแจกหน้ากากอนามัยให้ทุกท่าน
 • มีเจลแอลกอฮอลไว้บริการตลอดการอบรม
 • ห้องอบรมแยกออกจากโซนปกติ และแอร์คอนดิชั่นแยกโซนจากโซนปกติ
 • โรงแรมที่ใช้สะอาด ปลอดภัย ในระดับ 4-5 ดาว
 
 

April 2009
http://www.wasotrainin
g.com

คลิ๊กที่นี่!! เพื่อยกเลิกการรับข่าวสาร Click Here to Unsubscribe   

 

WASO Ltd. |79/68 Soi Samwa29| Bangchan | Klongsamwa |Bangkok | TH |10510 |Tel 6629062211-2
If you prefer not to receive news from WASO Training Center in the future, you can unsubscribe here .

 แสดงความคิดเห็นบน facebook
แสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกนะครับ
สมัครสมาชิก
Back to Top