Tag : taddaos@hotmailcom

โพสต์ รูปและวีดีโอ
ปรัชญาของคนฉลาด...........หากใครฉลาดต้องอ่านนนนนนนนนนนนนน
          TAG: ปรัชญา   ปรัชญาความรักของคนฉลาดมีอยู่สองสิ่ง "รักตนเอง และ พึ่งตนเอง" เราจึงเห็นคนฉลาดเต้นรำกับคว

ทิชชู่

Back to Top