Tag : 4g

โพสต์ รูปและวีดีโอ
บรรยากาศ การประมูล 4G
บรรยากาศ การประมูล 4G icon-videoplay

IamAdmin

10.32 น. ผลการประมูลรอบแรก รวมเป็นเงิน 33,416 ล้านบาท Lot 1. ใบอนุญาตคลื่นความถี่ที่ 1 มีผู้ยื่นรา
Back to Top