Tag : วางแผนภาษี

โพสต์ รูปและวีดีโอ
การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา – สถานที่ รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รายละเอียด การตัดสินใจกำหนดสถานะเ

tananTee

การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) เวลา - สถานที่ รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รายละเอียด การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธรรมดา-นิติบุคคล ที่ส่งผลต่อภาษี  การเลือกวิธีการรับรู้

tananTee

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา - สถานที่ รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รายละเอียด การตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุค

tananTee

การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจ
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา – สถานที่ รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รายละเอียด การตัดสินใจกำหนดสถานะเ

tananTee

ภาษีการซื้อ/ขาย ที่ดิน, บ้าน, อสังหาฯ 
https://www.trebs.ac.th/th/32/RE151 เรามักคิดกันว่าการจ่ายภาษีต่างๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการ จึงพยายามหาวิธีเลี่ยง หรือบริหารจัดการเพื่อวางแผนจ่ายภาษีได้ในอัตราที่น้อยที่สุด ซึ่งเป้าหมายของการจ่ายภาษีที่ดีควรจะจ่ายในอัตราที่น้อยแต่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม ดังนั้นการวางแผนบริหารจัดการภ

pornchokchai

เทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562  เวลา – สถานที่  รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562  เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รายละเอียด การตั

tananTee

5 ข้อต้องรู้ ! เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีและบัญชี “อสังหาริมทรัพย์”
  สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์นั้น  กฎหมายบัญญัติให้คำว่า "ขาย" รวมถึงขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ โอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าด้วยวิธีใด และไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ ดังนั้น ในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับภาษีและบัญชีไว้ เพื่อป้

pornchokchai

หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา – สถานที่ รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รายละเอียด การตัดสินใจกำหนดสถานะเ

tananTee

เทคนิคในการบริหารจัดการเสียภาษีให้มีประสิทธิภาพ
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา – สถานที่ รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รายละเอียด การตัดสินใจกำหนดสถานะเ

tananTee

การวางแผนภาษีอากรธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
หลักสูตร การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (RE151) รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา - สถานที่รุ่นที่ 42, วันพุธที่ 16 - วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย รายละเอียดการตัดสินใจกำหนดสถานะเป็นบุคคลธร

tananTee

ธุรกิจซื้อ-ขายอสังหาฯ ต้องเสียภาษีอย่างไร
  ภาษีการซื้อ/ขาย ที่ดิน, บ้าน, อสังหาฯ เรามักคิดกันว่าการจ่ายภาษีต่างๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งของกิจการ จึงพยายามหาวิธีเลี่ยง หรือบริหารจัดการเพื่อวางแผนจ่ายภาษีได้ในอัตราที่น้อยที่สุด ซึ่งเป้าหมายของการจ่ายภาษีที่ดีควรจะจ่ายในอัตราที่น้อยแต่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นธรรม ดังนั้นการวางแผนบริ

Manotsf

Back to Top