Tag : ฟันไม่สบกัน

โพสต์ รูปและวีดีโอ
หนุ่มผู้มีใบหน้าผิดรูป คางยื่นยาวออกมาถึง10mm! หลังผ่าตัดขากรรไกรและวีไลน์จะเป็นอย่างไร!? โรงพยาบาลไ
หนุ่มผู้มีใบหน้าผิดรูป คางยื่นยาวออกมาถึง10mm! หลังผ่าตัดขากรรไกรและวีไลน์จะเป็นอย่างไร!? โรงพยาบาลไ

sasara

ชายหนุ่มผู้มีใบหน้าผิดรูป! ชายผู้มีคางยาวและคางยื่นอย่างหนัก อีกทั้งฟันไม่สบกันทำให้มีปัญหาในกา
Back to Top