Tag : นิติบุคคล

โพสต์ รูปและวีดีโอ
Smart Community Living ในหมู่บ้าน/อาคารชุด: ทำอย่างไร
  ขายบ้านและอาคารชุดในปัจจุบัน จำเป็นต้องมีนวัตกรรม Smart Community Living การพัฒนาที่อยู่อาศัยยุคใหม่ ใช้นวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (Automation) มากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกในการอยู่อาศัยให้สะดวกสบาย น่าอยู่ยิ่งขึ้น สิ่งเหล่านี้ไม่มีในโครงการเก่าๆ ซึ่งมีราคาถูกกว่าของใหม่ที่มีนวัตกรรม มาดูการเพิ่มมู

pornchokchai

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
      การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ระดับจุลภาคประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการก็คือ ความเป็นไปได้ทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความเป็นไปได้ทางการเงิน   สามารถแยกแยะการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกาารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับจุลภาคไว้ 4 ข้อใหญ่ๆ ได้ดังน

Manotsf

อบรม หลักสูตร การจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด
    หลักสูตรการจัดตั้งนิติบุคคล บ้านจัดสรร/อาคารชุด จัดอบรมวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย     หลักสูตรที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้ เกี่ยวกับข้อกำหนดกฎหมาย ขั้นตอนที่จะส่งผลบวก ผลลบ ก่อนส่งมอบ พร้อมปัญหาแนวทาง และขั้นตอนต่าง ๆ พร้อม Update 

pornchokchai

ความสำคัญของนักการเงิน และ Model Cash flow
  ธรรมชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็น ธุรกิจประเภท Project Base คือ ทำงานเป็นโครงการๆ ไป โดยมุ่งหวังกำไรสูงสุด และ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด ในทุกโครงการ   ดังนั้นการวางแผนทางการเงิน (Set Up Financial Model) และ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Cash flow Feasibility Study) จ

Manotsf

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ระดับจุลภาคประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการก็คือ ความเป็นไปได้ทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความเป็นไปได้ทางการเงินสามารถแยกแยะการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกาารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับจุลภาคไว้ 4 ข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้หลักสูตร ศึกษาความเป็

Manotsf

Back to Top