Tag : ความเป็นไปได้ทางการเงิน

โพสต์ รูปและวีดีโอ
การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ระดับจุลภาคประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการก็คือ ความเป็นไปได้ทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความเป็นไปได้ทางการเงินสามารถแยกแยะการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกาารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับจุลภาคไว้ 4 ข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้หลักสูตร ศึกษาความเป็

Manotsf

ความสำคัญของนักการเงิน และ Model Cash flow
  ธรรมชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็น ธุรกิจประเภท Project Base คือ ทำงานเป็นโครงการๆ ไป โดยมุ่งหวังกำไรสูงสุด และ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด ในทุกโครงการ   ดังนั้นการวางแผนทางการเงิน (Set Up Financial Model) และ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Cash flow Feasibility Study) จ

Manotsf

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
      การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ระดับจุลภาคประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการก็คือ ความเป็นไปได้ทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความเป็นไปได้ทางการเงิน   สามารถแยกแยะการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกาารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับจุลภาคไว้ 4 ข้อใหญ่ๆ ได้ดังน

Manotsf

Back to Top