Tag : การเงิน

โพสต์ รูปและวีดีโอ
[Oshi_neO] ดีจริงๆ ต้องอ่านให้ได้นะ
Pls Keep Your Inbox Empty !!    

giftgab

สอนลูกให้ใช้เงินอย่างชาญฉลาด
 (ลายเซ็นอัตโนมัติ) เซ้งร้านซักอบรีด ในซอยโชคชัยสี่ เขตลาดพร้าวด่วนถูกๆ

ฺฺBB

แบงค์ปั๊มทักษิณเป็นพระเจ้าตากว่อน!
แบงค์ปั๊มทักษิณเป็นพระเจ้าตากว่อน!

กุหลาบปากซัน

พบอยู่ด้านหลังธนบัตร ชี้ใช้ชำระหนี้ไม่ได้ 9 มิย. รา
การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ระดับจุลภาคประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการก็คือ ความเป็นไปได้ทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความเป็นไปได้ทางการเงินสามารถแยกแยะการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกาารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับจุลภาคไว้ 4 ข้อใหญ่ๆ ได้ดังนี้หลักสูตร ศึกษาความเป็

Manotsf

ความสำคัญของนักการเงิน และ Model Cash flow
  ธรรมชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็น ธุรกิจประเภท Project Base คือ ทำงานเป็นโครงการๆ ไป โดยมุ่งหวังกำไรสูงสุด และ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด ในทุกโครงการ   ดังนั้นการวางแผนทางการเงิน (Set Up Financial Model) และ การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Cash flow Feasibility Study) จ

Manotsf

การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
      การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ระดับจุลภาคประกอบด้วยปัจจัย 4 ประการก็คือ ความเป็นไปได้ทางกายภาพ ความเป็นไปได้ทางข้อกฎหมาย ความเป็นไปได้ทางการตลาด และความเป็นไปได้ทางการเงิน   สามารถแยกแยะการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในกาารพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในระดับจุลภาคไว้ 4 ข้อใหญ่ๆ ได้ดังน

Manotsf

ศึกษาความเป็นไปได้ ทางการเงิน (Cash Flow)
วันพุธที่ 28 - เสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 หลักสูตร RE121: ศึกษาความเป็นไปได้ ทางการเงิน (Cash Flow) มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาความเหมาะสม และความสามารถทางการเงินในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ผู้ประกอบการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะศึกษา เพื่อที่จะสามารถคำนวณได้เอง ในเบื้อง

pornchokchai

เกิดวันอังคารมาดูเร็ว
เกิดวันอังคารมาดูเร็ว

cotton

ดวงรายวันประจำวันอังคารที่ 13
Back to Top